PARTNEŘI

KORIDOR D8

koridord8.cz

Sdružení obcí a spolků Koridor D8 se začalo formovat na konci roku 2017, kdy se obce a spolky dohodly na koordinované spolupráci k ochraně svých obyvatel před negativními dopady investičních záměrů s územní působností v širším okolí dálnice D8. V letech 2021-22 se přetransformovalo na KORIDOR D8, z. s. Jeho členy jsou 4 města, 29 obcí a 8 spolků.

 

Prvotním impulsem pro náš vznik byla rozrůstající se investiční logistická výstavba kolem dálnice D8, která má za následky nezvratné změny v krajině. Způsobuje zvýšení dopravy, změny hlukových a emisních podmínek. Mnohé negativní vlivy způsobují nejen logistické areály, ale i těžební a chemický průmysl nebo provoz na silnicích a železnicích.

 

Po dobu naší činnosti se naše členské obce a spolky staly koordinovaně účastníky desítek správních řízení, aby pro své občany zajistili příznivé životní prostředí, ochránily zemědělský půdní fond, přírodu, zdraví a majetek svých obyvatel a zajistily maximální kompenzační opatření, která by eliminovala negativní vlivy z realizace záměrů.

 

Obce mají dlouholetý zájem na snížení nadlimitních hodnot hluku ve svých katastrech pocházejících z dopravy na dálnici D8. Proto je jejich společným zájmem, aby veškerá chybějící kompenzační opatření u dálnice D8 (zejména protihlukové valy či stěny a ochranná zeleň) byla řešena již před projektovou přípravou k vysokorychlostní trati (VRT).  

 

Koridor D8 je členem Asociace ekologických organizací Zelený kruh.

 

Koridor D8 je hlavním žadatelem projektu.

Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava (VŠB – TU Ostrava) je univerzita s dlouholetou tradicí. Univerzita byla založena před 170 lety. Poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách v prezenční i kombinované formě. Sama realizuje nebo se spolupodílí na významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit i se soukromým sektorem.

 

VŠB – TU Ostrava odborným partnerem projektu zajišťujícím analýzu a interpretaci naměřených dat.

 

www.vsb.cz/cs

Přejít nahoru